หน้าแรก l เกี่ยวกับเราที่เที่ยวที่พักที่กินดูหนัง l ฟังเพลงข่าวสารจากเรา l ติดต่อเรา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Full Service Event Organizer.....
»Opening & Closing Ceremony, Light & Sound Show, Presentation, Organizer
Multimedia, Exhibition, Concert, Firework & Pyrotechnics Show, Fountain
Advertising, Graphic design and Web design
Contact Cmmedia Click!!   
ความหมายของการโฆษณา และการโฆษณา ณ จุดขาย

ความหมายของการโฆษณา
                การโฆษณา (Advertising) หมายถึง การสื่อความต้องการในการขายสินค้าและบริการจากผู้โฆษณาไปสู่ผู้รับการโฆษณา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้รู้จักตัวสินค้าหรือบริการ มีความสนใจ มีความต้องการ มีความเชื่อมั่น และสามารถปฏิบัติตามได้ การทำโฆษณาได้มีมาเป็นเวลาช้านานและได้พัฒนาจนมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นในปัจจุบัน ภาพโฆษณาสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ในลักษณะการนำเข้าสู่บทเรียน การสอนเนื้อหาวิชา การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ การใช้เป็นเครื่องเตือนใจ และการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
องค์ประกอบของการโฆษณาประกอบด้วย
                1.วัตถุประสงค์ในการเชิญเชื่อ หรือจูงใจ
                2.ตัวสินค้า (Products) หรือบริการ (service)
                3.การสื่อความหมายซึ่งสามารถกระทำได้หลายช่องทางการรับรู้ (Channel) อาทิการป่าวประกาศ การใช้ข้อเขียน การใช้ภาพ โดยผ่านสื่อในการโฆษณา (media) ชนิดต่าง
                4.ผู้รับการโฆษณา หรือผู้ซื่อสินค้าและบริการ

การโฆษณา ณ จุดขาย
การโฆษณา ณ จุดขาย เป็นกิจกรรมการติดต่อสื่อสารใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการ เสนอขายและส่งเสริมความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้แก่ การจัดวางสื่อต่างๆ ให้อยู่ ณ จุดขาย เช่น ป้าย ธงราว สติ๊กเกอร์ ตู้ หรือชั้นวางสินค้าที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะสินค้าชนิดนั้น เป็นต้น

หน้าแรก l เกี่ยวกับเราที่เที่ยวที่พักที่กินดูหนัง l ฟังเพลงข่าวสารจากเรา l ติดต่อเรา
Copyright © Cm Media Ltd.,Part. 2010. All Rights Reserved.